Slovenski

Združenje KODA MODRO

Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO, ustanovljeno v Mariboru, Sloveniji, je dokaj mlada platforma za povezovanje umetnikov, filmskih ustvarjalcev in avdio-vizualnih vsebin ustvarjalcev v mednarodnem merilu. S sedežem v Sloveniji, s svojimi nastajajočimi podružnicami v različnih državah v Evropi, je njegov cilj umetniško vodena družba za produkcijo, ki bo zajelo evropske države, izhajajoč iz srednje in jugovzhodne Evrope. Z osredotočanjem na vsa področja sodobne umetnosti, umetnost, igrane, dokumentarne, animirane filme in avdio-vizualne projekte Združenje KODA MODRO vključuje različne načine priprave vsebin, izvedbe in predstavitev.

Nudi produkcijsko podporo in različne možnosti pri oblikovanju projekta. od zbiranja sredstev do zaključevanja, od pisanja projekta do trženja in promocijskih aktivnosti, od pred- do post-produkcije. Pridobiva programe od uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, glasbe, videa, medijskih in intermedijskih umetnosti, literature za prikazovanje in izvajanje v ustreznih prostorih, galerijah, kinodvoranah, gledališčih, multimedijskih centrih in drugih prizoriščih. Organizira izobraževalne tečaje, delavnice, simpozije, konference, predavanja, javne razprave ter kulturne in družabne dogodke za dviganje priljubljenosti umetnosti, filmov in avdio-vizualnih vsebin.

Vzporedno Združenje KODA MODRO skrbi za teoretski okvir z znanstvenimi in raziskovalnimi pobudami o omenjenih temah in posledično z založništvom spletnih in nespletnih medijev, npr papirnih (knjige, brošure, katalogi, letaki, plakati), nespletnim digitalnim gradivom (CD, DVD, BluRay) in spletnimi vsebinami (spletna stran, poštni seznam, novičnik, forum, blog) in analognimi nosilci informacij (vinilne plošče, kasete, trakovi).

Njegov cilj je zajeti vsak korak v produkcijskem procesu in z vključitvijo njegovih podružnic v mnogih državah in mednarodnih partnerjev vzpostavljanje in spodbujanje aktivnega omrežja na področjih umetnosti, filma in avdio-vizualnih projektov. Vključitev Združenja KODA MODRO v projekt pomeni preučiti veliko lastnih storitev, od konceptualnih in vsebinskih zapisov do strateških in razvojnih pregledov in finančnega načrtovanja v okviru predlaganih proračunov.

Umetniške dogodke lahko prenesemo na drugo raven z dodatnimi dejavnostmi in dokumentiranjem, avdio in video snemanjem in arhiviranjem v enem delu, kjer je drugi zbiranje vsega materiala za odpiranje novih razsežnosti, ki so lahko dokumentarni in pol-dokumentarni filmi in avdio-vizualni projekti, ki spremljajo celotne program bodisi kot dodaten medij bodisi kot del Gesamtkunstwerka – celostne umetnine (v namestitvi ali uprizoritvi), bodisi kot projiciranje ali vse.

Profesionalen odnos in izurjena ekipa označuje Združenje KODA MODRO. Zato je najbolj pomembna kakovost projektov, sprejetih v realizacijo. Reference udeleženih oseb potrjujejo takšen dolgoletni odnos v programiranju številnih pomembnih dogodkov, umetniških razstav, bienalov, predstav, koncertov, teoretskih esejev, simpozijev, delavnic, predavanj, javnih razpravah in lastnega umetniškega in kuratorskega dela. Tudi seznam avdio-vizualnih projektov in filmske produkcije je ogromen. Konec koncev za s takimi umetniki usmerjeno združenje lahko zahtevamo najboljše in dobimo največ.

Mreže produkcijskih družb, skupnosti umetnikov in avdio-vizualnih projektov in združb filmskih ustvarjalcev društva s številnimi drugimi zainteresiranimi deležniki na teh področjih, in še več potencialno zainteresiranimi za delo na tem področju, je naš širen teren sodelovanja, kjer je Združenje KODA MODRO odprto, da sprejme svoje naloge in posle ter z različnimi dejavnostmi izpolnjuje svoje cilje z najvišjimi možnimi rezultati, z značilnostjo visoke kakovost končnega izdelka, bodisi umetniške razstave ali predstave, namestitve ali filmske projekcije, produkcije ali predstavitve projekta.

Dobrodošli, da delate z nami,

Bojana Radulović
Bojana.Radulovic@code-blue.si

Peter Tomaž Dobrila:
Peter-Tomaz.Dobrila@code-blue.si

English

CODE BLUE Production

Association for Arts and Audio-Visual Production CODE BLUE founded in Maribor, Slovenia is rather young platform for connecting artists, film makers and audio-visual contents creators on the international scale. Based in Slovenia with its branches emerging in various countries in Europe its goal is artists run production company that will embrace European countries starting from Central and South-Eastern Europe. Focusing in all fields of contemporary arts, art, feature, documentary, animated films and audio-visual projects CODE BLUE Production implies various ways of content preparation, realisation and presentation.

It offers production support and different possibilities in project making from fund raising to finalization, from project writing to marketing and promotional activities, from pre- to post-production. It gains programs from performing and visual arts, music, video, media and intermedia arts, literature to be displayed and executed in appropriate spaces, galleries, cinemas, theaters, multimedia centers and other venues. It organises educational courses, workshops, symposiums, conferences, lectures, public debates and cultural and social events to raise popularity of arts, films and audio-visual contents.

Parallelly CODE BLUE Production takes care of theoretical framework with scientific and research inititiatives regarding mentioned topics and consequently on- and off-line media publishing, e.g. paper matter (books, brochures, catalogues, leaflets, posters), off-line digital material (CD, DVD, BluRay) and on-line content (website, mailing list, newsletter, forum, blog) and analogue carriers of information (vinyl records, casettes, tapes).

Its aim is to cover each step in the production process and with inclusion of its branches in many countries and international partners it's creating and supporting active network in the domains of arts, films and audio-visual projects. Inclusion of CODE BLUE Production into project means to consider many of its services, from conceptual and content writings to strategical and development overviews and financial planning within proposed budgets.

Art events can be taken to another level with extra activities and documenting, audio and video recording and archiving is one part, where second is compiling all material to open new dimensions, which can be documentary and semi-documentary films and audio-visual projects that accompany the whole programe either as additional media either as part of the Gesamtkunstwerk (in installation or performance) either as screening or all.

Professional attitude and skilled team characterises CODE BLUE Production. Therefore is the most important quality of projects taken into realisation. References of involved persons confirm such long-time attitude in programation of many important events, art shows, biennales, performances, concerts, theoretical essays, symposiums, workshops, lectures, public debates and own artistic and curatorial work. Also a list of audio-visual projects and film productions is massive. After all with such artists driven association we may claim best and get most.

Production companies networks, artists communities and audio-visual projects and film makers societies with many other stakeholders in these fields and even more potentially interested to work in this area, is our wide terrain of collaboration, where CODE BLUE Production is open to take its tasks and jobs and through various activities fulfilling its goals, with the highest possible results characterised in high quality end product, being it an art show or performance, installation or film screenig, production or project presentation.

Welcome to work with us,

Bojana Radulović
Bojana.Radulovic@code-blue.si

Peter Tomaž Dobrila:
Peter-Tomaz.Dobrila@code-blue.si

Srpski

CODE BLUE produkcija

Udruženje za umetnost i audio-vizuelnu produkciju CODE BLUE osnovano u Mariboru, Slovenija je prilično mlada platforma za povezivanje umetnika, filmskih stvaralaca i audio-vizuelnih sadržaja stvaralaca na međunarodnom nivou. Sa sedištem u Sloveniji i sa svojim nastajajućim filijalama u različitim zemljama u Evropi njen cilj je umetničko vodena produkcijska kuća koja će obuhvatiti evropske zemlje počev od centralne i jugoistočne Evrope. Fokusirajući se u sve oblasti savremene umetnosti, umetnost, igrane, dokumentarne, animirane filmove i audio-vizuelne projekte CODE BLUE produkcija podrazumeva različite načine pripreme sadržaja, realizacije i prezentacije.

Nudi produkcijsku podršku i različite mogućnosti u kreiranju projekata od prikupljanja sredstava do finalizacije, od pisanja projekata do marketinških i promotivnih aktivnosti, od pre- do post- produkcije. Stiče programe iz performansa i vizuelne umetnosti, muzike, videa, medijske i intermedijske umetnosti, literature za prikazivanje i izvršavanje u odgovarajućim mestima, galerijama, bioskopima, pozorištima, multimedijalnim centrima i drugim mestima. Organizuje kurseve, radionice, simpozijume, konferencije, predavanja, javne debate i kulturne i društvene događaje da se podigne popularnost umetnosti, filmova i audio-vizuelnih sadržaja.

Paralelno CODE BLUE produkcija brine o teorijskom okviru sa naučnim i istraživačkim inicijativama u vezi pomenutih tema i samim tim o izdavaštvu on- i off-line medija, npr. papirnih materija (knjige, brošure, katalozi, prospekti, plakati), off-line digitalnom materijalu (CD, DVD, BluRay) i on-line sadržaju (sajt, mailing liste, bilten, forum, blog) i analognim nosiocima informacija (vinil ploče, kasete, trake).

Njen cilj je da pokrije svaki korak u procesu proizvodnje i sa uključivanjem svojih filijala u mnogim zemljama i međunarodnim partnerima stvara i podržava aktivnu mrežu u domenu umetnosti, filmova i audio-vizuelnih projekata. Uključivanje CODE BLUE produkcije u projekte znači razmotriti mnoge od njenih usluga, od pisanja koncepta i sadržaja do strateških i razvojnih pregleda i finansijskog planiranja u okviru predloženih budžeta.

Umetnički događaji mogu se izvesti na drugi nivo sa dodatnim aktivnostima i dokumentovanje, audio i video snimanje i arhiviranje je jedan deo, gde je drugi sastavljanja svega materijala za otvaranje novih dimenzija, koje mogu biti dokumentarni i polu-dokumentarni filmovi i audio-vizuelni projekti koji prate ceo program bilo kao dodatni medij bilo kao deo Gesamtkunstverk – celostne umetnine (u instalaciji ili performansu) ili kao projekcija ili sve.

Stručni stav i vešt tim karakterišu CODE BLUE produkciju. Zato je najvažniji kvalitet projekata preduzetih u realizaciju . Reference uključenih osoba potvrđuju takav dugogodišnji stav u programiranju mnogih važnih događaja, likovnih izložbi, bijenala, performansa, koncerata, teoretskih eseja, simpozijuma, radionica, predavanja, javnih debata i sopstvenog umetničkog i kustoskog rada. Takođe, spisak audio-vizuelnih projekata i filmske produkcije je masivan. Posle svega sa takvim umetničko vođenim udruženjem možemo tvrditi najbolje i dobiti najviše .

Mreže produkcijskih kompanija, zajednica umetnika i audio-vizuelne projekata i društva filmskih stvaralaca sa mnogim drugim akterima u ovim područjima i još više potencijalno zainteresovanih za rad u ovoj oblasti, je naš širok teren saradnje, gde je CODE BLUE produkcija otvorena da povede svoje zadatke i poslove i kroz različite aktivnosti ispunjava svoje ciljeve, sa najvišim mogućim rezultatima naznačenim u visoko kvalitetnom krajnjem proizvodu, bude umetnočka izložba ili performans, instalacija ili filmska projekcija, produkcija ili prezentacija projekta.

Dobrodošli da radite sa nama,

Bojana Radulović
Bojana.Radulovic@code-blue.si

Peter Tomaž Dobrila:
Peter-Tomaz.Dobrila@code-blue.si